No documento ‘Propostas de fiscalidade ambiental: avanzando cara a un mundo máis xusto e sustentable’, as organizacións Amigos da Terra, Ecoloxistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife e WWF propomos reformas concretas dos impostos actuais para incorporar criterios ambientais e até 13 novos impostos que incentiven ou penalicen determinadas actividades, condutas e decisións dos axentes económicos (as empresas, os gobernos, as familias e as persoas individuais) segundo o seu impacto ambiental.

A fiscalidade ecolóxica é un medio para incentivar cambios de comportamento que se consideran positivos desde o punto de vista ambiental. Ao mesmo tempo, dada a situación de desigualdade crecente na repartición da riqueza no noso Estado, debe facerse un esforzo suplementario para que o deseño da fiscalidade ambiental sirva para reducir esta brecha, facilitar os comportamentos sustentables ás clases menos favorecidas e garantir que os axentes económicos con maior impacto no medio ambiente sexan os principais contribuíntes ás arcas dos impostos verdes.

Por iso, as principais organizacións ecoloxistas presentan ‘Propostas de fiscalidade ambiental: avanzando cara a un mundo máis xusto e sustentable’, unha serie de propostas de fiscalidade ecolóxica, e solicitan ao Goberno central a posta en marcha dunha profunda reforma fiscal na que se integren estas medidas. O obxectivo é que a fiscalidade española achéguese ás dos países da nosa contorna (en termos de porcentaxe do PIB, ocupamos o posto 25 no ranking da fiscalidade ambiental da UE-28), para poder orientar o comportamento dos axentes económicos e contribuír á protección do medio ambiente e á mellora da xustiza social.

Do mesmo xeito é importante que a recadación obtida desta política fiscal sexa finalista e que se destine integramente a facilitar a transición ecolóxica e alcanzar un modelo socioeconómico acorde aos límites do planeta.

Reformar impostos como o IVE, o IRPF ou o Imposto sobre Sociedades para que primen actividades máis sustentables; as taxas sobre os hidrocarburos para penalizar aos combustibles máis contaminantes; gravar a xeración de CO2, disuadir da produción da enerxía nuclear; crear novos impostos como o da vertedura e incineración de residuos, sobre a caza, o consumo de praguicidas ou a extracción de auga subterránea; ou un imposto sobre a gandaría intensiva, que grave o impacto ambiental que provoca a xeración de xurros ou as emisións de metano, son algunhas das medidas que piden os grupos ecoloxistas. Tamén se inclúen reformas ecolóxicas en impostos municipais como o IBI ou a taxa de residuos.

Dada a situación de urxencia ambiental na que nos atopamos (cambio climático, perda de biodiversidade, aumento dos residuos e da contaminación química), esta reforma fiscal é urxente e deberá trasladar aos seus responsables os custos ambientais de determinadas actividades económicas impactantes ou o uso de produtos contaminantes, ademais de bonificar a realización de boas prácticas que leven externalidades positivas para o conxunto da sociedade e axudar a reducir desequilibrios sociais.

Por este motivo, as organizacións ecoloxistas esperamos que estas propostas sexan postas en práctica e completadas polas distintas administracións estatais, autonómicas e locais nas súas respectivas competencias e territorios, de modo que avancemos de modo decidido cara á sustentabilidade ambiental cunha maior equidade social.

Documentos:

Resumo executivo: ‘Propostas de fiscalidade ambiental: avanzando cara a un mundo máis xusto e sustentable’

Informe completo: ‘Propostas de fiscalidade ambiental: avanzando cara a un mundo máis xusto e sustentable’