Consideramos que a proposta publicada recentemente polo Ministerio para a Transición Ecolóxica é un paso adiante, pero identificamos unha serie de melloras necesarias para que o autoconsumo teña un marco normativo óptimo, principalmente para o autoconsumo compartido.

As alegacións afundan na necesidade de evitar as barreiras que supoñan un freo ao desenvolvemento do autoconsumo no noso país e inciden en cambios no texto que propicien que a súa modalidade compartida e de proximidade deséñese de forma realmente efectiva.

O Real Decreto que finalmente se aprobe debe desenvolver cantas medidas sexan necesarias para que se garanta o exercicio do dereito de todos e todas a producir, consumir, compartir, xestionar ou vender a súa propia enerxía.

Desde a Alianza polo Autoconsumo, formada por máis de 40 organizacións sociais, ambientais, empresariais e sindicais, entre elas Amigos da Terra, presentamos ao Ministerio para a Transición Ecolóxica (MITECO) nosas alegacións á “Proposta de Real Decreto polo que se regulan as condicións administrativas, técnicas e económicas do autoconsumo”.

Recoñecemos que a proposta de Real Decreto presentada polo Ministerio para a Transición Ecolóxica é un paso adiante para lograr un marco regulatorio óptimo e estable para o autoconsumo con enerxías renovables. Con todo, identificamos unha serie de melloras, entre elas, as que se refiren ao autoconsumo compartido e de proximidade, fundamentais para que o autoconsumo desenvólvase a gran escala e convértase nunha ferramenta válida para a democratización da enerxía, a protección das persoas vulnerables, a competitividade e lóitaa fronte ao cambio climático.

As organizacións insistimos en eliminar os obstáculos e barreiras burocráticas que se detectaron no borrador de Real Decreto sometido a exposición pública. Entre elas, alégase que resulta fundamental simplificar a tramitación coa compañía distribuidora de electricidade nas instalacións con excedentes.

Autonconsumo Compartido

No texto presentado ao MITECO, identificamos dúas condicións que se consideran excesivamente restritivas e que impedirían unha implantación ampla e socialmente xusta do autoconsumo. Por unha banda, limitar a un máximo de 500 metros a distancia entre as instalacións de produción aos puntos de consumo asociados; e por outro, restrinxir o autoconsumo a instalacións na rede de baixa tensión, deixando fose un número importante de edificios conectados á rede de media tensión. Estas dúas restricións, ademais de arbitrarias e de difícil comprobación práctica, impiden ou restrinxen de feito dúas aplicacións moi relevantes: 1) o autoconsumo compartido en polígonos empresariais e industriais, pois ben puidese suceder que houbese naves situadas a máis de 500 metros da nave onde se sitúa a instalación de produción; e 2) o autoconsumo en edificios públicos próximos. Este último é especialmente importante na loita contra a pobreza enerxética, pois permitiría que os concellos utilizasen as propias cubertas municipais para compensar a enerxía consumida polas persoas en situación de vulnerabilidade.

Así mesmo, reclamamos unha definición da “compensación simplificada” que garanta sen dúbida que os particulares e pequenos negocios poidan compensar os seus excedentes de enerxía na súa factura da luz sen que se considere unha actividade económica suxeita a obrigacións fiscais.

Respecto dos criterios de repartición do autoconsumo compartido, pedimos que se modifique o texto para permitir unha verdadeira compartición de enerxía e non só de instalacións, como se propón. Insistimos na necesidade de repartir a enerxía mediante coeficientes variables, hora a hora, para asegurar o obxectivo de que se maximice o autoconsumo compartido, e evitar así unha gran demanda na rede mentres haxa poucos excedentes.

Comunidades enerxéticas

Por outra banda, xorde a necesidade de regular a integración dos participantes de autoconsumo compartido, nunha comunidade enerxética, de forma que os axentes implicados na xestión, especialmente a distribuidora, conten cunha figura de referencia para a interlocución.

Por último, desde a Alianza polo Autoconsumo consideramos que no borrador do Real Decreto non queda suficientemente claro como será o proceso completo de tramitación das instalacións, que deberá estar perfectamente aliñado co que se aprobe no Real Decreto de Acceso e Conexión.

As organizacións da Alianza instamos o Goberno a introducir os cambios propostos, aprobar o Real Decreto nas próximas semanas e pór en marcha unha campaña publicitaria para difundir os beneficios do autoconsumo como un elemento crave na democratización e descentralización do modelo enerxético, así como na loita fronte á pobreza enerxética e o cambio climático.