A Consellería do Medio Rural, xunto coa Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, vén de sacar unha Orde* pola que os aproveitamentos madeireiros de piñeiro, acacia e eucalipto en zona de policía dos ríos e en certos espazos protexidos poderán realizarse coa presentación dunha declaración xurada, sen necesidade de autorización por parte da administración.

Unha vez máis a Xunta de Galicia actúa con nocturnidade e alevosía ao publicar lexislación no DOG en épocas de baixa actividade dos sectores produtivos e das organizacións sociais, e sen consulta previa ós órganos consultivos, como o Consello Forestal de Galicia. É certo que era imprescindible establecer pregos de condicións claros para cada actuación e que toda a actividade agraria nas áreas de protección se ve afectada pola indefensión de non ter claro que accións se poden realizar e a interpretación que se poida facer dos regulamentos. Pero isto ven derivado do incumprimento da propia administración que leva case 20 anos sen elaborar os plans de ordenación, xestión e usos a que obriga a lexislación en materia de conservación da natureza, patrimonio natural e biodiversidade de Galicia (Lei 9/2001 e Lei 5/2009).

Tamén que se facía necesario axilizar os prazos nos que determinados servizos emiten os informes para que a consellería do medio rural poida autorizar ou denegar a realización de actividades agrarias.
Sempre demandamos que a protección dos espazos non se pode facer sen contar coas persoas que habitan o medio, as formas de vida e as súas actividades económicas, máis tamén somos conscientes de que hai que poñer certas limitacións ao tipo de prácticas que se realizan. Así como dotar das medidas económicas e fiscais necesarias para compatibilizar ambas cousas. E, sobre todo, que non se pode establecer a presión sobre as actividades agrarias e ser permisivos coas industriais.

Con todo, consideramos que non se debe obviar o impacto que supoñen as cortas de arboredo, especialmente as cortas a feito, no entorno no que se producen. Impactos sobre a flora e fauna do lugar, sobre as formacións e parcelas colindantes, sobre os camiños de acceso, sobre cursos de auga, etc…
Polo que consideramos que en espazos protexidos e zonas de policía dos leitos deben seguir a vía de solicitude de autorización. Aquí non serve que a posteriori se poidan abrir dilixencias por malas prácticas, erros ou omisións, porque o dano xa está feito e non hai volta atrás.

Ao mesmo tempo instamos á administración sectorial a que cumpra coa normativa e estableza os plans necesarios onde se detallen os tipos de actuacións permitidas ou prohibidas e os protocolos de actuación, que redunde nunha seguridade xurídica para as persoas. Así como que dote dos medios necesarios para axilizar os trámites e resolución de expedientes. Ó mesmo tempo, para os aproveitamentos de uso doméstico débense establecer os pregos de condicións necesarios para que estes se fagan con garantía mediante o procedemento de comunicación dos mesmos.

Esta orde aplica, en xeral, para para masas forestais dos xéneros pinus, eucalyptus, acaia e pseudotsuga nas zonas de protección de estradas autonómicas, terreos da rede galega de espazos protexidos, rede natura 2000 e zona de policía dos leitos da demarcación hidrográfica galicia-costa.
Se ben fai puntualizacións por especies e deixa excluídas as actuacións nas figuras de ZEPA, parque, reservas naturais, monumentos naturais, áreas críticas de especies incluídas no catalogo galego de especies ameazadas e hábitats sensibles (complexos dunares litorais e hábitats turbosos).

Non é xustificación para que as talas de madeira se executen sen as inspeccións previas necesarias.

*Orde do 25 de marzo de 2020, conxunta da Consellería do Medio Rural, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, pola que se aproban os pregos de condicións aos cales se deberán suxeitar os aproveitamentos madeireiros das especies recollidas na disposición adicional terceira da Lei 3/2007, do 9 de abril, en terreos suxeitos a algún réxime de protección ou afectados pola lexislación de protección do dominio público