Amigos da Terra Cooperación ao desenvolvemento

Manifiesto

Pobreza Cero

MANIFIESTO DE CAMPAÑA

Máis de 400 ONGD federadas na CONGDE e nas súas COORDINADORAS AUTONÓMICAS FEDERADAS, e outros actores representativos da sociedade civil española, en estreita coordinación coas organizacións e movementos sociais de máis de 100 países que realizamos conxuntamente a “Chamada Global para actuar contra a pobreza” ó longo de todo o ano 2005,

SUMANDO AS NOSAS VOCES MANIFESTAMOS:

QUE a persistencia da pobreza e a desigualdade no mundo de hoxe non se pode xustificar. A pesares dos esforzos realizados durante décadas, a fenda entre ricos e pobres segue aumentando. Hoxe, máis de 3.000 millóns de persoas carecen dunha vida digna a causa da pobreza. Fame, SIDA, analfabetismo, discriminación de mulleres e nenas, depredación da natureza, desigual acceso á tecnoloxía, desprazamentos masivos a causa dos conflitos, migracións provocadas pola falla de equidade na distribución da riqueza a nivel internacional… Son as diferentes caras dun mesmo problema: a situación de inxustiza que sofre a maior parte da poboación mundial.

QUE o desenvolvemento sostible no planeta está seriamente ameazado porque unha quinta parte da poboación mundial consume irresponsablemente, coa consecuente sobrexplotación dos recursos naturais.

QUE as razóns da desigualdade e a pobreza atópanse no xeito en que os seres humanos organizamos a nosa actividade política e económica. O comercio internacional e a especulación financeira que privilexia ás economías máis poderosas, unha débeda externa asfixiante e inxusta para moitos países empobrecidos, así como un sistema de axuda internacional escaso e descoordinado fan que a situación actual sexa insostible.

QUE para lograr a eficacia das políticas de Desenvolvemento Internacional, o Desenvolvemento Humano Sostible e Bens Públicos Globais é imprescindible avanzar na consecución dun goberno global democrático e participativo.

QUE o crecemento económico espectacular xerado nos últimos años non ten contribuído a garantir os dereitos humanos nin a mellorar as condicións de vida en todas as rexións do mundo, nin para todas as persoas sexa cal sexa a súa condición, xénero, raza ou cultura. Máis ben ó contrario, ten aumentado a desigualdade e a inxustiza até cotas escandalosas. O camiño da paz pasa por loitar contra a pobreza e a falla de equidade.

QUE loitar contra a pobreza, nas súas distintas dimensións, significa actuar contra a exclusión das persoas, a favor das garantías dos seus dereitos económicos, sociais e culturais que se traducen en protección, traballo digno, renda, saúde e educación, poder, voz, medios de vida, en condicións de igualdade. É un compromiso irrenunciable e impostergable: toda a sociedade no seu conxunto é responsable da súa consecución.
POR TODO ISO fanse eco do compromiso adquirido polos Gobernos e Estados asinantes da Declaración do Milenio de Nacións Unidas no ano 2000, respecto ó cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio, como un primeiro paso, para erradicar a fame e a pobreza.

SOLICITAMOS: