Amigos da Terra Cooperación ao desenvolvemento

Arquivo de Novas Marzo, 2007

A Xunta aproba o Plan Anual de Cooperación para o Desenvolvemento 2007

O Consello da Xunta do pasado xoves día 15, deu o visto e prace á proposta do Plan anual de cooperación para o desenvolvemento 2007, elaborado pola Dirección Xeral de Cooperación Exterior. O programa, que forma parte do I Plan director 2006-2009, inclúe un incremento orzamentario do 40% respecto ao exercicio anterior, o que supón que practicamente o 0,1 do orzamento do Goberno galego se dedicará á cooperación internacional.

Do orzamento total, que é de 9,3 millóns de euros, un 67,7% destinarase a convocatorias públicas de axudas dirixidas a proxectos de cooperación no exterior; un 21,8% achegarase ao cofinanciamento de proxectos de cooperación, formación e sensibilización; un 7,5% irá dirixido ao financiamento de proxectos conxuntos coa AECI a través do Plan Operativo Xunta-AECI 2007-2008 e un 3,3% será para actividades de difusión da cooperación galega: páxina web, campaña de comunicación e publicacións, entre outras accións.

O documento aprobado foi consensuado e aprobado polos tres órganos galegos establecidos na Lei galega de cooperación: a Comisión Interdepartamental de Cooperación ao Desenvolvemento (Cincode), a Comisión Interterritorial de Cooperación para o Desenvolvemento (Cintercode) e o Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (Congacode).

O plan recolle para o presente ano o mantemento das iniciativas postas en marcha o pasado ano, xa que se trata de obxectivos para lograr a longo prazo. Entre estas metas, é preciso subliñar a sensibilización e educación para o desenvolvemento, o fortalecemento do sistema de cooperación galega e tamén o apoio ao comercio xusto, todos eles considerados eidos de especial atención.
Ler máis…